Kodeks postępowania dla dostawców

I. Prawa człowieka

Nasi dostawcy powinni prowadzić swoje działania w sposób, który respektuje prawa człowieka przedstawione w uniwersalnej deklaracji praw człowieka ONZ. Dodatkowo będą utrzymywać następujące praktyki w odniesieniu do pracowników:

 • Wolność zrzeszania się
  Dostawcy powinni szanować prawo pracowników do przystępowania do jakiejkolwiek grupy w sposób zgodny z wszelkimi obowiązującymi prawami i przepisami
 • Zatrudnienie
  Dostawcy powinni zatrudniać pracowników, którzy są prawnie upoważnieni do pracy oraz są odpowiedzialni za potwierdzenie uprawnień pracowników w zakresie statusu zatrudnienia poprzez prowadzenie stosownej dokumentacji
  Dostawcy nie będą korzystać z żadnej  formy niewolnictwa oraz pracy przymusowej. Nie będą zajmować się handlem ludźmi, ich wykorzystywaniem, importować towarów wyprodukowanych w wyniku niewolniczej pracy związanej z handlem ludźmi.
 • Zakaz dyskryminacji i sprawiedliwe traktowanie
  Dostawcy powinni traktować swoich pracowników sprawiedliwie godnie oraz z szacunkiem, oraz zapewniać miejsca pracy w których nie zdarzają się przypadki dyskryminowania oraz inne formy napastowania (fizycznego i psychicznego)
 • Godziny pracy i dni wolne
  Pracownikom będzie przysługiwać  przynajmniej jeden dzień wolny w tygodniu a wszystkie nadgodziny będą dobrowolne
 • Pracownicy nieletni
  Dostawcy musze się upewnić, że do produkcji oraz dystrybucji ich towarów nie byli wykorzystywani pracownicy poniżej minimalnego wieku zatrudnienia określonego w przepisach obowiązujących w kraju, w którym mieści się dany zakład. Dostawcy nie będą zatrudniać osób, które nie ukończyły 14 lat , bez względu na minimalny wiek podjęcia pracy w danym kraju
 • Wynagrodzenia
  Dostawcy powinni upewnić się, ze ich pracownicy otrzymują wypłaty wynagrodzenia zgodnie z prawem czyli wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, premie, równą płacę za tę samą pracę bez dyskryminacji.

 

II. Środowisko pracy

Dostawcy powinni upewnić się, że wszyscy pracownicy otrzymują informacje i szkolenia dotyczące planowani działań w nagłych wypadkach i procedur bezpiecznej pracy. Dostawcy muszą posiadać system zapobiegania, wykrywania  i reagowania na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich pracowników

 

III. Zarzadzanie ochroną środowiska

Dostawcy są odpowiedzialni za wpływ wywierany przez ich zakłady na środowisko a także za minimalizowanie tego wpływu poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz gazów cieplarnianych do powietrza, redukcję oraz utylizację odpadów,  odzyskiwanie surowców i ograniczenie zużycia wody i odprowadzanie ścieków.

 

IV. Etyka biznesowa

 • Działalność gospodarcza dostawców będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w krajach, w których jest prowadzona
 • Dostawcy nie mogą się angażować w działania związane z przekupstwem, łapówkami, korupcją, wyłudzeniem i defraudacją
 • Dostawców obowiązuje ochrona informacji dotyczących Poligrafii Janusz Nowak przez ich zabezpieczenie, ograniczanie dostępu do nich i unikania ich omawiania i ujawniania w miejscach publicznych, również po zakończeniu współpracy
 • Dostawcy muszą opracować programy wewnętrzne w zakresie przyjmowania zgłoszeń dotyczących skarg w miejscach pracy, w tym zgłoszeń anonimowych

Powyższe wartości stanowią dla Poligrafii Janusz Nowak podstawę prowadzenia działalności i oczekujemy przestrzegania ich również przez naszych dostawców. Chcemy rozwijać i umacniać relacje partnerskie oparte na współpracy i wzajemnym szacunku. Nasi dostawcy to niezależne przedsiębiorstwa i wyłączni pracodawcy dla swoich pracowników, jednak działania jakie podejmują mogą  wpłynąć na reputację oraz poziom zaufania jaki uzyskaliśmy u naszych klientów.

 

Postanowienia niniejszego Kodeksu uzupełniają – a nie zastępują – postanowienia zawarte we wszystkich umowach prawnych. Oczekujemy, ze nasi dostawcy utrzymają swój łańcuch dostaw (w tym podwykonawców oraz zewnętrzne agencje pracy) korzystając z tych samych standardów jakie zostały zawarte w Kodeksie

 

Opracował: Magdalena Trafna

Data utworzenia: 15.09.2021

Zatwierdził: Mikołaj Nowak