BEZPIECZEŃSTWO
POUFNOŚĆ
DANE
DYSKRECJA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności – Poligrafia Janusz Nowak Sp. z o.o.

I. Administrator Danych Osobowych

POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK sp. z o.o. (ul. Zbożowa 7, 62-081 Wysogotowo, KRS: 0000334763), w świetle obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego potocznie RODO, jest administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator Danych Osobowych).

Administrator Danych Osobowych nie powołał swojego przedstawiciela.
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujący sposób:
poprzez e-mail: rodo@poligrafia-jn.pl,
telefonicznie: +48 61 626 22 20,

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
Administrator Danych Osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez Administratora Danych Osobowych przede wszystkim w zakresie świadczenia usług poligraficznych,
 • zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług poligraficznych,
 • spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,
 • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • należytego świadczenia usług przez Administratora na rzecz kontrahenta.

Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych lub osób trzecich. Uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych lub osób trzecich wynika z niezbędności przetwarzania danych osobowych dla realizacji działań gospodarczych Administratora, w tym w szczególności poszukiwania kontrahentów, korzystających z usług świadczonych przez Administratora. Uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych lub osób trzecich może również wynikać z potrzeby należytej obsługi zlecenia i potrzeby prawidłowego wypełnienia obowiązków umownych przez Administratora.

W sytuacji, gdy reprezentant kontrahenta – osoba fizyczna została wskazana jako osoba kontaktowa dla realizacji umowy z Administratorem, wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko,
stanowisko służbowe, nazwa firmy, korespondencyjny adres służbowy, służbowy adres e-mail oraz
służbowy numer telefonu.

W sytuacji, gdy Administrator żąda podania danych osobowych, ich podanie nie jest obowiązkowe,
jednakże konieczne dla potrzeb nawiązania i prowadzenia współpracy gospodarczej pomiędzy
Administratorem a kontrahentem.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania.

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Jeśli dane osobowe nie pochodzą
od osoby, której dotyczą, wówczas pozyskiwane są ze źródeł powszechnie dostępnych w Internecie
(np. CEIDG, KRS, strona firmowa itp.)

IV. Podmioty, którym powierzane są dane osobowe

Dane osobowe są przekazywane:

 1. Podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną,
 2. Podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne w zakresie obsługi programu księgowokadrowego.

V. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe reprezentantów kontrahentów będą przechowywane przez okres prowadzenia
współpracy gospodarczej pomiędzy Administratorem a kontrahentem, a także po jej zakończeniu,
gdy istnieją uzasadnione przesłanki, że współpraca ta będzie kontynuowana lub wznowiona.

VI. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:

 • dostępu do przetwarzanych danych,
 • sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 • usunięcia przetwarzanych danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać, składając Administratorowi odpowiedni wniosek na dane
wskazane w punkcie I.

Ponadto są Państwo uprawnieni do żądania aby dane osobowe były przenoszone innemu
administratorowi, jednakże tylko pod warunkiem, że przetwarzanie odbywać się będzie w sposób
zautomatyzowany i będzie to technicznie możliwe. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie
będzie odbywało się w oparciu o zgodę na przetwarzanie.

VII. Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo złożenia
skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych
Osobowych.
Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).